مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری مهر ماه نسبت به شهریور ماه سالجاری 3 درصد کاهش داشته است.
کریم یاوری به خبرنگار ایلنا گفت: تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری در شهریور ماه حدود 263 هزار نفر بوده که این تعداد در مهر ماه 98 به حدود 255 هزار نفر کاهش یافته است.
یاوری اعلام کرد: کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار شوند با رعایت سایر شرایط قانون بیمه بیکاری ماهانه بر حسب میزان سابقه بیمه پردازی به مجردان حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه و به متاهلین حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه مقرری بیمه بیکاری پرداخت می شود.
یاوری گفت: مقرری بیمه بیکاری به کارگران مشمول قانون کار که مشمول قانون تامین اجتماعی نیز باشند، پرداخت می شود. 
وی گفت: میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده 7 قانون 55% متوسط مزد و یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. به مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر چهار نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هریک از آنها به میزان 10% حداقل دستمزد افزوده خواهد شد، و در هر حال مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار در هر سال کمتر باشد و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
 یاوری اعلام کرد: مقرری بگیران بیمه بیکاری بهتری فرصت را در ایام مقرری بگیری نباید از دست بدهند و آنهم مهارت آموزی است، هم کسب مهارت جدید، هم ارتقای مهارت؛ اگر کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری مهارت داشته باشد می تواند در دوره های تکمیل مهارت و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه ای پیشرفته به صورت صد در صد رایگان شرکت نماید.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار