اما این را مردم این دیار خوب می دانند که در پس این خانه نشینی برای قطع کردن زنجیره انتقال ویروس، روزهای خوبشان فرا خواهد رسید. روزهایی که باز شور و سرزندگی به دیار نصف جهان بازخواهد گشت و اصفهانی ها شادمان و لبخند به لب در کوچه و خیابان ها دیده خواهند شد و این روزها می رود در خاطرات زندگیشان.

سرخط اخبار