نتایج تحقیق اخیر مجتمع جامعه مدنی (مجما) نشان می دهد که ۹۳.۵ درصد مردم افغانستان مخالف طالبان هستند.
به گزارش ایرنا، «ایوب شهریار» مسئول برنامه های مجتمع جامعه مدنی (مجما) یکشنبه اعلام کرد که یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۷۹ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی، دولت افغانستان را در تأمین امنیت کشور ناتوان دانسته و ۸۰ درصد نیز خواستار مذاکره دولت و طالبان هستند.
همچنین ۴۹ درصد گفته اند که طالبان در نظام کنونی مشارکت کنند و ۶۴ درصد گفته اند که آنها بصورت غیر نظامی در دولت حضور داشته باشند.
در این تحقیق یکهزارو ۷۵۰ نفر از ۳۱ استان افغانستان مشارکت داشند که ۳۷ درصد آنها را زنان تشکیل می دادند.
شهریار افزود، در مورد تامین حقوق بشر ۸۹.۷ درصد پرسش شوندگان گفته اند کسانی که جرم های ضد بشری انجام داده و ظلم کرده اند باید به پنجه قانون سپرده شوند.
حدود ۴۱ درصد مردم در این تحقیق تصریح کرده اند که وضعیت امنیتی در مناطق شان خوب نیست و ۱۶ درصد هم آن را خیلی بد توصیف کرده اند.
۳۶ درصد دیگر برتری خواهی قومی را دلیل جنگ جاری این کشور خوانده و ۷۶ درصد هم طالبان را مسئول ادامه جنگ دانسته اند.
در این تحقیق حدود ۹۵ درصد پاسخ دهندگان جنگ طالبان علیه دولت افغانستان را غیرمشروع عنوان کرده و همه آنها خواستار پایان جنگ شده اند.
بیکاری، فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، زورگویی افراد مسلح، بی سوادی، ضعف نیروهای امنیتی، خدمات ضعیف حکومت، کشت مواد مخدر نیز از عوامل دیگر جنگ در این کشور خوانده شده است.
همچنین حدود ۳۴ درصد نقش گروه تکفیری داعش، ۳۲ درصد نقش دولت و نزدیک به ۱۸ درصد نقش نیروهای بین المللی را در ادامه جنگ برجسته می دانند.
۷۲ درصد نیز جنگ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار