رئیس جمهور: امروز دشمن در پی زور و تزویر است

دفتر مقام معظم رهبری چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵

امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است، صبح ناوگانش را می فرستدو شب شماره تلفن می دهد. البته ما شماره تلفن های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام داده اند شماره تلفن واقعی آنهاست.