همزمان با آغاز برداشت جو از اراضی کشاورزی مهاباد طرح کلین برای تعیین جوکار نمونه کشوری در یکی از زمین های کشاورزی این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد ، طرح کلین جو برای ارزیابی عملکرد یکی از واحدهای کشاورزی امروز اجرا شد.
برای مشخص شدن عملکرد واقعی وبازدهی زمین با توجه به اینکه این که در این زمین سی هکتار جو کاشت شده ما سه هزار مترمربع معادل ۳۰درصد زمین تعیین و پس از برداشت و باسکول عملکرد در سطح محاسبه خواهد شد.
معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد گفت:در گندم، پیاز و ذرت هم با توجه به عملکرد خوب کشاورزان امسال زمینهای خوبی را داریم که پیش بینی می شود در سطح ملی نمونه کشوری اعلام شوند.
سعیدیان افزود: بیش از 4هزار و 600هکتار از اراضی کشاورزی مهاباد امسال به کشت جو اختصاص یافته است.
شهرستان مهاباد 81هزار هکتار زمین زراعی دارد که بالغ بر۶۰درصد آن به کشت گندم وجو اختصاص یافته است.

سرخط اخبار