نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان فضای مجازی خراسان شمالی دارای ظرفیتهای ویژهای است که میتوان از این ظرفیتها در سطح ملی و در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بهره برد.

به گزارشسراج24، محمد وحیدی نایبرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور در سازمان فضای مجازی سراج و بازدید از امکانات و ظرفیتهای این سازمان اظهار کرد: خوشبختانه سازمان سراج خراسان شمالی دارای کارکنان جوان، متخصص و انقلابی است که در بسیاری از بسترهای موجود در فضای مجازی بهخوبی درخشیدهاند و با بهرهگیری از این نیروی جوان و خبره میتوان در سطوح استانی و ملی اقدامات تأثیرگذار و نتیجهبخش خوبی را انجام داد.
وی با اشاره به چالشهای آموزشوپرورش در بحران کرونا افزود: در دوران بحران کرونا و در پی آن تعطیلی مدارس و دیگر مؤسسات آموزشی متأسفانه شاهد ایجاد چالشهایی در حوزه آموزشوپرورش بودهایم و این مسئله میطلبد تا در راستای رفع این چالشها گام برداریم.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از بزرگترین خلأهای تحصیل در دوران کرونا نپرداختن به مسائل پرورشی کودکان است و باید برای این مسئله راهکاری در نظر گرفته شود.
وحیدی با بازدید از بخشهای مختلف سازمان سراج خراسان شمالی و آشنایی با اقدامات انجامشده در این سازمان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تحصیل دانش آموزان کشور بهصورت مجازی و غیرحضوری است، سازمان سراج خراسان شمالی میتواند با امکانات و نیروی انسانی متخصص خود در دوران کرونا یاریدهنده آموزش و پروش چه در سطح استانی و چه در سطح ملی باشد و بنده پیشنهاد این همکاری را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح میکنم.
در این جلسه اسماعیل کفاشی مسئول سازمان فضای مجازی خراسان شمالی نیز با اشاره به اقدامات، دورهها و ظرفیتهای این سازمان اظهار کرد: کارکنان سازمان سراج افراد متخصص شاخص کشوری و دانشآموخته دانشگاهها و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار