فعالیت ایستگاه حفاظتی، مالچ پاشی و تثبیت شن های روان «نیاتَک» در منطقه سیستان در سال های اخیر تعطیل شده و ساختمان های آن به دلیل قرارگیری در کریدور حرکت شن های روان، در حال مدفون شدن زیر تَلی از خاک است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار