تسهیلات پرداختی بانک ها طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 به بخش های اقتصادی مبلغ 12199.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 5936.7 هزار میلیارد ریال معادل 94.8 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری مبلغ 7214.7 هزار میلیارد ریال معادل 59.1 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 3806.4 هزار میلیارد ریال معادل 111.7 درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 9 ماهه سال جاری معادل 2704.4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 7214.7 هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه می شود از 3621.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 74.7 درصد آن (مبلغ 2704.4 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
گفتنی است با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 9 ماهه نخست سال 1398 از 6262.7 هزار میلیارد ریال به 6560.7 هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 94.8 ...

سرخط اخبار