تبریز - ایرنا - زن و مرد کنار هم هر کدام به نوعی مسئولیت سنگینی در تربیت فرزندان دارند، ولی در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد خانواده، نقش پدر پررنگ تر است، طوری که نبود مرد در کنار خانواده موجب ایجاد مشکلات مالی و فراز و نشیب های بسیاری برای مادر می شود و برخی مواقع ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نیز به همراه دارد.

به گزارش ایرنا، بیش از سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم؛ ٧١ درصد آنها زنانی هستند که همسرانشان فوت کرده اند و ١١ درصد نیز زنانی هستند که طلاق گرفته اند، بقیه هم شامل مواردی است که ازدواج نکرده اند، اما سرپرست خانواده شدن زنان هر علتی داشته باشد، چیزی از بار سنگین مدیریت فرزندان و خانواده توسط مادر نمی کاهد؛ بر این اساس اگر از طرف نهادهای مسئول فکری به حال این قشر نشود و دستگیری از زنان و مادران به موقع انجام نشود، مشکلات عمده ای را به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند.
نبود مرد در کنار خانواده برخی مواقع آسیب های اجتماعی را نیز به بار می آورد؛ در این میان فقدان پدر، وظایف مادر را در تامین معیشت مضاعف کرده و وظیفه زن را به عنوان سرپرست خانوار طاقت فرسا می کند؛ خانواده های زندانیان، معلولان، خانواده هایی که همسرشان فوت شده، طلاق گرفته اند، از کار افتاده یا بیکار هستند، همگی در معرض این نوع تهدیدها و ناهنجاری های اجتماعی هستند.
کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند اعتیاد، قاچاق، سرقت، مشکلات اخلاقی، قتل و دیگر آسیب های اجتماعی، ریشه در مشکلات اقتصادی دارند و مشکلات مالی موثرین عامل در افزایش این آسیب های اجتماعی است که زنجیروار به همدیگر مرتبط هستند و موجب افزایش آمار ناهنجاری های اجتماعی می شوند.
بنا به اظهار نظر کارشناسان، زن بدون پشتوانه همسر دچار چالش های مختلفی می شود و در واقع نبود مرد، خانواده را مستعد بروز ناهنجاری های مختلف می کند؛ بر این اساس نهادهای مسئول دولتی و سازمان مردم نهاد باید بیش از پیش مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند تا بزهکاری و خلاف به این نوع خانواده ها رخنه نیابد و موجب گرفتاری خودشان و ...

سرخط اخبار