اجرت المثل ایام زوجیت در چه شرایطی قابل مطالبه خواهد بود؟

تابناک پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷:۹

مطالبه اجرت المثل کار های انجام گرفته توسط زوجه در منزل، مشروط به طلاق و جدایی او از زوج نیست؛ بلکه همانند مهریه، مطالبه اجرت المثل زوجه در صورت ادامه رابطه زوجیت نیز ممکن است.از جمله اصول حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران، اصل استقلال مالی زن شوهردار در اموالش است. مطابق این اصل، زن می تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد.
مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا از آن ها استفاده غیرمالی کند.
به گزارش «تابناک» شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی های زن را ندارد و این موضوع که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه کننده مداخله وی در اموال زن نیست. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می گوید: زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
از طرفی می دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان ها نیز می تواند منشا ارزش مالی باشد.
کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست به رایگان در خانه مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده، وظیفه حتمی او به شمار آور. د. مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.
اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کار هایی که در منزل شوهر خود انجام می دهد، مطالبه حق الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد.
منشا امکان مطالبه ...

سرخط اخبار