تنبور ساز آیینی کردهاست و جزئی جدا نشدنی از زندگی این قوم بزرگ به شمار می آید. آن ها تنبورنوازی را امری فراهنری می دانند. بر همین اساس پیش از آن که درس و مشق برای خواندن و نوشتن را آغاز کنند و قلم در دست بگیرند، زخمه زدن به سیم های تنبور و پنجه زدن روی دسته این ساز را می آموزند.«شاهپور کمالی» و «فریدون کمالی» دو تن از فرزندان شیخ مراد کمالی، مقام دان صاحبنام و برجسته موسیقی کردها، نزدیک به نیم قرن است که در شهرستان دالاهو، به تلاش برای احیا و تقویت جایگاه این ساز و هنر تنبورنوازی مشغول اند.زندگی برادران کمالی به طور کامل با تنبور و تنبورنوازی آمیخته است. به طوری که امروز بخشی از تاریخ تنبور ایران به شمار می آیند. شاهپور کمالی تنبور می نوازد و و نواختن اش را آموزش می دهد. تا کنون هزاران نفر از او راه و رسم تنبورنوازی را آموخته اند. فریدون کمالی نیز چند دهه است که با استفاده از چوب درختان توت، تنبور می سازد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار