به گزارش مشرق ، کانال پویش سواد رسانه ای از چرایی مشکل با اسرائیل نوشت. خاخام الیزر کاشتیل رئیس آکادمی نظامی دیوید بنی رژیم صهیونیستی: حتی اگر مردم غزه بهمون گل دادن و قلب برامون فرستادن ما باید بهشون
حمله کنیم فلسطینیها و غیر یهودیان باید افتخار کنن که برده ما بشن چون مشکل ژنتیکی دارن. آیا این تفکر مذاکره و صلح و دوستی میفهمد؟
دانلود

عناوین مهم خبری