کارشناسان می گویند ترکیب کمیسیون بهداشت مجلس در سال های اخیر به نحوی بوده که بیشتر منافع صنفی پزشکان را تامین می کرده تا منافع مردم.
عناوین مهم خبری