طراحی سامانه ملی تراز سبز در دانشگاه شیراز

واحد مرکزی خبر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، دکتر کاوه فتاحی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و مجری این طرح گفت: با توجه مسائل زیست محیطی موجود در کشور از سال۹۵ در وزارت علوم، شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه ها تشکیل شد.
وی با بیان اینکه یکی از مصوبات این شورا طراحی مدلی متناسب با شرایط اقلیمی و زیست محیطی کشور بود افزود: اسفند۹۶ از بین طرح های ارائه شده از دانشگاه های سراسر کشور، مدل پیشنهادی دانشگاه شیراز مورد موافقت وزارت علوم قرار گرفت.
دکتر فتاحی افزود: این سامانه با همکاری متخصصان و اساتید دانشکده های هنر و معماری، مهندسی و علوم دانشگاه شیراز طراحی شد و به صورت پایلوت در ۵دانشگاه به اجرا درآمد.
وی اظهارداشت: از این سامانه اوائل اردیبهشت در همایش بین المللی دانشگاه سبز در اصفهان رونمایی شد.
دکتر مریم اختیاری عضو تیم اجرای این سامانه گفت: در مدل ملی تراز سبز معیار هایی از جمله مصرف آب، انرژی، برق، پسماند، آلودگی های زیست محیطی، آموزش سبز و پژوهش سبز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد به افرادی با عنوان سنجشگر سبز آموزش های لازم برای ثبت اطلاعات مربوط به دانشگاه خود در سامانه داده شده است.
دکتر اختیاری اظهارداشت: با ثبت اطلاعات دانشگاه های کشور، سامانه به صورت خودکار براساس امتیازات کمی و کیفی دانشگاه ها را ارزیابی و رتبه بندی می کند.
وی گفت: بر اساس رتبه بندی انجام شده به هر دانشگاه اعتباری تخصیص داده می شود.