یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بدبینانهترین حالت بازار سرمایه شاخص یک میلیون و 100 هزار واحد است و فاصله زیادی با این عدد نداریم. البته در بخش اعظم بازار اصلاحات شده و پس از این براساس اقتضای شرایط بازار شاخص حرکت میکند.
فردین آقابزرگی درباره احتمال تعمدی بودن ریزش شاخص و تشکیل صفهای سنگین فروش از سوی حقوقیها در بازار سرمایه اظهار داشت: به نظرم این فرضیه به این جهت مردود است، اولا از بیرون بازار که ساختار اشخاص حقوقی به عنوان یک قطب مقابل حقیقیها دیده میشود، مانند صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری هستند که از سرمایهگذاران قدیمی محسوب میشوند و برخی از این شرکتها حدود 100 هزار نفر سهامداران حقیقی دارند، مدیران و کسانی این پرتفو را مدیریت میکنند همان کسانی هستند که باید به این سهامداران حقیقی پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: دوم اینکه وقتی میگوییم سهامداران حقوقی توان این اقدام را دارند بنابراین یعنی سهامداران حقیقی بنا به هر دلیلی میتوانند گرد هم بیایند و سهام را بالا و پایین کنند. اینکه عدهای چوب حراج به اموال خود بزنند تا سمت و سو به بازار بدهند علی رغم اینکه قابل انجام بوده اما توجیه ندارد به منزله خودزنی است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مدعی نمیشوم، این اتفاقات ت کنون رخ نداده است، گفت: این اقدامات جزو موارد غیرمنطقی در بازار است اما امروز به دلیل فراز و نشیبهای مکرر در بازار شکل ظاهر این است که عدهای در تلاش هستند که بازار را از مدار خارج کنند، غافل از اینکه در چهارماه اول سال بازار از مدار خارج شده بود.
آقابزرگی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد ریزش سهام شاخصساز هستیم و اگر بپذیرم بورس از دلار تاثیر میگیرد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار