رنگ زمانی ظاهر می شود که فرکانس نوری در محیطی متناسب شدت گرفته و متظاهر گردد. هر رنگ دارای خصوصیات منحصر به فرد درمانی و تعادل بر انگیزی است. یکی دیگر از خصوصیات رنگ ها این است که می توانند تا اعماق نیروی ادراک و شعور ما نفوذ نمایند. رنگ زرد یکی از رنگ های اصلی در نقاشی و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. زرد رنگی است که برای توصیف روشنایی و دوست داشتن به کار می رود. رنگ زرد نماد خوش بینی، شادی، شور و شوق، سرگرمی، خیرخواهی، اعتماد به نفس، اصالت، خلاقیت، خرد و منطق است. رنگ زرد رنگ روشنی و شادمانی است و نشانه تسکین خاطر است. در این گزارش رنگ زرد و نمونه هایی از تاثیر رنگ زرد بر زندگی انسان برای شما قابل مشاهده است.
سرخط اخبار