مشاغل سخت و زیان آوریک شغل می تواند زمان بازنشستگی و استراحت یک فرد را آسان ترکند، اما عده ای به دلیل عدم اطلاع از شرایط سخت و زیان آوربودن شغل خود با مشکلاتی روبرو می شوند.

به گزارش تسنیم، مطابق قانون مشاغل سخت و زیان آور مورد توجه قرار گرفته و ضوابط مشخصی درباره آنها وضع شده است. مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. آنطور که قانون مشخص کرده شاغلان مشاغل سخت و زیان آور در صورت پرداخت 20سال حق بیمه متوالی یا 25سال حق بیمه متناوب بازنشسته می شوند.
اما حرف و حدیث هایی که در این زمینه وجود دارد و کارگران شبهه هایی دارند.
اگر شغل شما جزء مشاغل سخت و زیان آور باشد، می توانید با 20 سال سابقه کار متوالی و یا 25 سال سابقه کار متناوب در کار سخت و زیان آور بازنشسته شوید و در دوره بازنشستگی با وجود 20 سال کار، حقوق شما کامل محاسبه می شود. اما چند سوال همواره برای کارگران مطرح است.
چه مشاغلی جزء مشاغل سخت هستند؟
تعریف مشاغل سخت و زیان آور: کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر (بیمه شده) تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی ) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.
لیست مشاغل سخت و زیان آور چگونه تهیه می شود؟
تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل بر حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون-کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری