عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای بازنشستگی پیش از موعد در قوانین و مقررات حاکم شرایطی پیش بینی نشده است و با تصویب ماده واحده این طرح میتوان به افزایش نشاط و جوانی در دستگاه اداری، کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینههای جاری دستگاهها امیدوار بود.

مهدی شریفیان در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاهگروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاهها با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب به درستی بر سپردن امور به دست جوانان، در بیانیه گام دوم تاکید میکنند، گفت: تحقیقات نشان داده به 6 دلیل عمده، چرایی موفقتر و کارآمدتربودن جوانان نسبت به مسنترها در امور مختلف وجود دارد که از آن جمله میتوان به استقبال از تغییر و تحول، رفتار الهامبخش - بهمعنای تهییج و انرژی دادن به دیگران برای دستیابی به هدف- پذیرنده بودن نسبت به بازخوردها، بهبود و پیشروندگی ادامهدار و مستمر، متمرکز بودن بر اهداف واهداف عالی و غیرمحافظهکارانه اشاره کرد.
وی افزود: البته این به معنای نادیده گرفتن تجربه ارزنده کارکنانِ با سابقه بیشتر و بازنشستگان نیست و ترکیبی از تجربه این کارکنان در همراهی با نشاط و شور جوانان است که میتواند راهگشای مسیر پیشرفت و آبادانی کشور باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که عدم پیش بینی شرایط بازنشستگی پیش از موعد در قوانین و مقررات حاکم منجر به تقاضاهای زیاد از سوی برخی کارکنان دولت برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگیشان شده بود و به منظور کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینههای جاری دستگاهها، پیشنهادی برای ایجاد زمینه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان تهیه و با امضای 39 نفر از نمایندگان در صحن علنی اعلام وصول شد.
وی ادامه داد : در این ماده واحده آمده است که کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند میتوانند با رعایت شرایطی نسبت به بازنشستگی کارمندان خود اقدام نمایند و صندوقهای بازنشستگی ذیربط مکلف به اجرای آن میباشند.
عضو کمیسیون ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار