کشف اسکلت ۲۰۰۰ ساله شاهزاده ایرانی

الف پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱
کشاورزی در جنوب روسیه هنگام حفر زمین یک قبر سلطنتی مربوط به 2000 سال پیش کشف کرده است. پژوهشگران با بررسی متوجه شدند، اسکلت متعلق به یک رهبر قبیله سرمتی است. سرمت ها قومی ایرانی زبان بودند و شاخه غربی از سکاها به شمار می آمدند که در قرن 4 و 5 پیش از میلاد زندگی می کردند