گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در صحن علنی قرائت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی  در جلسه امروز ( سه شنبه، 21 آبان ماه ) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در خصوص آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 قرائت شد.
متن این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه
هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم ها در سال 1398 است. قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش «مجموعه فعالیت هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می کند و از ظرفیت های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح ها یا پروژه های توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاه های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک ظرفیت های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال 1398 فراهم می سازد.
در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب 7 محور بنیادی بررسی می شود، سپس در بخش بعدی آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
الف) رویکرد های کلان رونق تولید
با هدف جامعیت و شمول پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، 7 محور بنیادی تأمین ...

سرخط اخبار