برخی از مردم همچنان بدون در نظر گرفتن فاصله اجتماعی با تجمع در مکان های عمومی مانند پارک ها به شیوع بیماری کرونا دامن می زنند و باعث گسترش این بیماری می شوند.
سرخط اخبار