ایسنا/ایلام عبدالحمید کرمی، رئیس خانه مطبوعات ایلام، در نوشتاری تاکید کرده است: رسانه ها در این شرایط مانند همیشه یار شاطر مردم و تصمیم گیرندگان باشند.

شرایط کشور و به تبع آن استان در یک بحران خاص که دنیا با آن گرفتار آمده است بسر میبرد و همه خوب می دانند اقتضائات کشور و فشارهای بین المللی حتی در این وضعیت استثنایی دست بردارش نیستند، ایجاب می کند که رسانه ها بادرک این وضعیت وموقعیت ویژه چون دیگر بحرانها که همیشه یارشاطر مردم وخدمتگزاران بوده اند این بار هم با دقت و حساسیت اخبار و رویدادها را رصد کنند و یاور و پشتیبان نیروهای خط مقدم جبه های باشند که درحال مبارزه اند و برای به و زانو درآوردن آن ازهیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
ستاد ملی مدیریت کرونا وبه تبع آن در استانها به عنوان اصلی ترین مرکز تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت تمرکز برمدیریت و جلوگیری از پراکنده کاری باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
حال دراین شرایط ممکن است تصمیمی به مذاق عده ای خوش نیاید و یا این شرایط رابهانه ای برای تسویه حسابهای جناحی وسیاسی خویش قراردهند که کاری اخلاقی و پسندیده نیست.
این روزها روزهمدلی و همکاری است روزی است که همه با هر امکاناتی وباهروسیله ای که در اختیاردارند باید به میدان بیایند و کمک کنند که در این بین که مردم درخانه ماندن رابه عنوان بهترین کمک به دست اندرکاران انتخاب کردهاند و در این موقعیت از فضای رسانه ای بیشتر استفاده می کنند لازم است با انتشار اخبار درست و امیدبخش و آرامش بخش باری ازاین بحران بزرگ را بردوش بگیرند
و یار شاطرباشند نه بار خاطر

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار