تهران-ایرنا- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با حضور وزیر اقتصاد در جلسه علنی امروز قرائت شد؛ در این گزارش به منظور رونق تولید؛ راهکارهای مهمی در بخش های تامین مالی، نظام مالیاتی، نظام بیمه ای و بهبود فضای کسب و کار ارائه شد.

در ادامه جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی؛ سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی، چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش که با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی قرائت شد، آمده است که هدف از تهیه این گزارش، آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارایه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم ها در سال ۱۳۹۸ است؛ قبل از ورود به بحث لازم است مفهوم رونق تولید، تبیین شود تا ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز کرد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد.
منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می کند و از ظرفیت های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می کند». به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح ها یا پروژه های توسعه ای و یا برنامه های اجرایی معمول دستگاههای اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه هایی است که با تحریک ظرفیت های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می سازد.
در ابتدای این گزارش، رویکردهای کلان رونق تولید در قالب ۷ محور بنیادی بررسی می شود، سپس در بخش بعدی آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و در نهایت در بخش آخر، راهکارهای سیاستی تحقق رونق تولید به تفکیک بخش واقعی اقتصاد کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.
در این گزارش آمده است؛ رویکردهای کلان رونق تولید؛ با هدف جامعیت و شمول پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، ۷ محور بنیادی تأمین مالی، ...

سرخط اخبار