مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقرزدایی میگوید صرفا به کمک تکمادههای قانونی نمیتوان فقرزدایی کردمحمود پوررضائی فشخامیسیداحمد حبیبنژاد، عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران در نشستی اینستاگرامی به تبیین بایستههای فقرزدایی در نظام قانونگذاری پرداخت.
مدیرعامل موسسه توسعه حقوق فقرزدایی در این نشست که 28 مهر با عنوان «فقر و فقرزدایی در نظام تقنینی کشور» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، نیازسنجی تقنینی، آیندهپژوهی تقنینی و مطالعه اثربخشی قوانین و تصویب قوانین شفاف را چهار بایسته نظام تقنینی در حوزه فقرزدایی برشمرد.
عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین سخنانش در این نشست را با طرح دو پیشفرض درباره فقر آغاز کرد و گفت: «اول باید بررسی کنیم که آیا فقر یه پدیده طبیعی است یا یک پدیده عارضی و اجتماعی. اگر مثل برخی اعتقاد داشته باشیم فقر یک پدیده طبیعی است، انسان فقیر به دنیا میآید و فقیر میماند، دیگر نیاز به این بحثها نیست، دیگر نه دولت میتواند کاری انجام بدهد و نه اگر دولت، سمنها و خیریهها بخواهند کاری بکنند، فایدهای دارد.»
او افزود: «اما پیشفرض ما این است که فقر یک پدیده طبیعی نیست، بلکه عارضی است، ما فقیر میشویم و ما را فقیر میکنند. در تُراث (میراث) دینی ما از این دست معارف زیاد است. ارجاع میدهم به آخرین وصیت پیامبر اکرم که هنگامی که زمان فوتشان رسید، بالای منبر رفتند و به عنوان آخرین کلامشان فرمودند که به خلفای بعد از خودم تذکر میدهم که این کارها را انجام ندهند و از جمله آنها این بود که مردم را فقیر نکنند. پس معلوم است که فقر یک عملیاتی است که بر روی فقرا انجام میشود. یا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار