جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان در قالب مدرسه تابستانی ایران در روز ۵ شنبه ۱۲ تیر از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز فارس ،برنامه تلویزیونی آموزش مکمل مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش در روز ۵ شنبه ۱۲ تیر ۹۹ پخش می شود به شرح زیر است:
ابتدایی: (از بازی تا مهارت )
ساعت ١١ تا١١:٣٠ مهارت های معلمی (ارزشیابی توصیفی )
ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه مهارت و فناوری
ساعت١٢ تا١٢:٣٠ قصه، بازی و تفکر
متوسطه اول:آموزش تکمیلی
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ با هم بسازیم ۴ (ساخت باتری شیمیایی (ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ موضوع: مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
متوسطه دوم:
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ مرور درس١ تا۴ جامعه شناسی پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

سرخط اخبار