درگیری عجیب په په و لوم هم تیمی های مهدی طارمی در پورتو در پایان دیدار شب گذشته مقابل فارنسه را ببینید.

کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

سرخط اخبار