نخستین جشنواره اسب کاسپین بزرگداشت ((لوئیز فیروز ))در باشگاه نوروزآباد تهران برگزار شد .
سرخط اخبار