کوچه رنگی پروژه ای است که در منطقه ۹ اجرا شده و دیوار های سیمانی کهنه با رنگ انتخابی اهالی محل تزیین می شود. پس از آن کودکان و نوجوانان محل می توانند کف آسفالت کوچه را هم بر اساس سلیقه خود رنگ آمیزی کنند؛ و جانی تازه بر کوچه های قدیمی و دیوار های کهنه آن ببخشند.
سرخط اخبار