معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع ، دستور العمل ارزیابی انجمن های علمی و آموزشی معلمان را به استان ها ابلاغ کرد. […]

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، این بخشنامه را در راستای اجرای فعالیت ۳-۸ ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های ذیل برنامه، پنج راهکار ۷-۱۱ توسعه انجمن های علمی و آموزشی معلمان از زیرنظام پژوهش و ارزشیابی برنامه ابلاغی سال ۱۳۹۹ در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم انجمن ها و راهبری نظام مند توسعه کیفی و پویایی بیش از پیش آنها ابلاغ کرده است.
بر این اساس؛ ضروری است فعالیت های سال ۹۸ انجمن های علمی و آموزشی معلمان برمبنای راهنمای ارزیابی و امتیازدهی عملکرد انجمن ها مطابق فرم های پیوست، توسط کمیسیون راهبری ادارات کل آموزش و پرورش مورد ارزیابی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد و انجمن برتر استانی همراه با ارسال مدارک و مستندات و شناسنامه مربوط که در راهنمای ارزیابی مشخص شده اند، حداکثر تا روز شنبه به تاریخ ۳ آبان ۹۹ از طریق نشانی الکترونیکی anjomanedu95@gmail.com به این مرکز معرفی و شناسنامه کلیه انجمن های تابعه آن اداره کل در تارنمای (سایت) آموزش و پرورش استان (Link) در دسترس عموم معلمان قرار گیرد.
بر اساس این گزارش؛ در راستای ترویج فرهنگ خودارزیابی لازم است که تصویر این بخشنامه و نمونه برگ های ارزیابی عملکرد و راهنمای آن در اختیار شورای اجرایی انجمن ها قرار گرفته تا انجمن ها شخصاً به ارزیابی عملکرد سال ۹۸ خود اقدام نموده و کمیسیون راهبری با بررسی دقیق مدارک و مستندات مرتبط، نسبت به کنترل مراتب ارزیابی و رتبه بندی انجمن ها و حمایت های مادی و معنوی از انجمن های برتر استانی اقدام و انجمن برتر استانی را که نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده به این معاونت معرفی نمایند.

سرخط اخبار