زمزمه سارها بر فراز آسمان اسکاتلند در حالی که بصورت دسته جمعی می رقصند.
سرخط اخبار