روابط راهبردی میان دو کشور ایران و سوریه، بویژه در چند سال اخیر، زمینه را برای گسترش مناسبات تجاری فراهم کرده است.
سرخط اخبار