تصاویرهوایی از دیوار چین در فصل زیبای پاییز را در این گزارش می بینیم.
سرخط اخبار