درآمدی ۳۰میلیاردی به نفع مردم

بنکر چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۱۵
یکی از واژه های پرکاربرد در یک سال اخیر، هدایت نقدینگی است. در این راستا عده ای معتقدند اصولا به جهت ماهیت نقدینگی یعنی یک «کاغذ نقدشونده حاوی بهره»، هدایت آن عملا امکان پذیر نیست و هدایت نقدینگی تنها درخصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا می کند.

به گزارش بنکر ( Banker )، اما در کنار دیدگاه اول، عده ای دیگر نیز معتقدند با «تغییر ترکیب سپرده های بانکی»، «تغییر ترکیب دارندگان دارایی» و «تغییر ترکیب سرمایه گذاری ها» می توان با سیاست هایی از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود در اقتصاد کاست و این گردش را بهینه و هدایت کرد تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت های مخرب شود. در این زمینه استدلال نیز این است که با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، اگر در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب برای تغییر ترکیب کمیت های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید اجرا شود، هدایت نقدینگی می تواند قابل باور شود. همچنین در کنار سیاست های پولی مناسب، سیاست های مالیاتی نیز از دیگر ابزارهای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد است. بررسی های «فرهیختگان» نشان می دهد در این زمینه سیاست های پولی بانک مرکزی در کنار سیاست های مالیاتی دولت که در یک سال اخیر اجرا شده، موفقیت های هرچند کوچک اما قابل تقدیری را توانسته در زمینه هدایت نقدینگی به دست آورد؛ اما پایداری و ثبات این سیاست ها نیازمند تصور اقتصاد در یک کل و مجموعه یا سیستم است.
 ارزش خانه های خالی برابر با 18 سال یارانه نقدی
در سطح جهان یکی از سیاست های کارآمد بخش مسکن، نظام صحیح مالیاتی است که با هدف کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع و بهبود اهداف توزیع درآمد وضع شده است؛ این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر، نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجادشده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته و طیف وسیعی از زیان ...

سرخط اخبار