فعالان ضد ترامپ در واشنگتن دی سی تجمع می کنند و اعتراضات خود را نشان می دهند.
عناوین مهم خبری