نظر محمود صادقی درباره برگزاری رفراندوم برای برجام و اف ای تی اف/ مجمع تشخیص، جایگزین مسیر رفراندوم شده است

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۹
محمود صادقی به جماران گفت: یکی از مواردی که مشخصا در نظام به بن بست رسیده و مجمع تشخیص مصلحت نیز که باید مانع به بن بست رسیدن مسائل باشد، اعتنایی به آن نمی کند، بحث لوایح چهارگانه FATF است. به نظر می رسد این مسأله تبدیل به معضلی شده که حتی از طریق سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حل شدنی نیست.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در رابط با مراجعه با آراء عمومی گفت: طبق اصل ۵۹ قانون اساسی«در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.» قانون همچنین اشاره می کند که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجلس برسد. در واقع این شیوه اعمال و قانون گذاری برای قوه مقننه است که از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.
وی افزود: مراجعه مستقیم به مردم یکی از روش های قانون گذاری است. در واقع تدوین اصل ۵۹ در کنار اختیارات قانونگذاری نمایندگان مجلس در فصل ششم قانون اساسی، نشان می دهد که از دیدگاه قانون گذاران قانون اساسی احتمالا مسائلی پیش خواهد آمد که از مسیر قانون گذاری عادی که در مجلس صورت می گیرد قابل تحقق نبوده و نیاز است تا مستقیما به آراء مردم مراجعه شود.
اشاره روحانی به رفراندوم سربسته، مجمل و تأمل برانگیز است
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در طول ۴ دهه گذشته مجالی برای اعمال این اصل فراهم نشده، البته در سال ۶۸ قانون عادی همه پرسی تصویب شد. قانونی که بیشتر شیوه شکلی و تشریفات رفراندوم را بررسی می کند تا جنبه ماهوی همه پرسی را. آقای روحانی نیز طی سال های گذشته بارها به مسأله رفراندوم با ارجاع به اصل ۵۹ اما بسیار سربسته، مجمل و تأمل برانگیز اشاره می کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور هیچ گاه مقصود خود را از مطرح ساختن اصل ۵۹ قانون اساسی به درستی بیان نکرده است. اخیراً نیز معاون حقوقی رئیس جمهور خانم دکتر جنیدی در این باره اظهاراتی داشت. از این رو با ایشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضیحات ...

سرخط اخبار