در وزارت ورزش و جوانان قرار است سند نظام مدیریتی نوین در حوزه جوانان برای سایر دستگاه های اجرایی تدوین شود درحالی که این موضوع در وزارت خانه ورزش و جوانان چند سال متوالی مفقود مانده است.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، پیش نیاز یک جامعه توسعه یافته برخورداری از سازمانهای توسعه یافته است و سازمانهای توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی متخصص به منزله سرمایه های استراتژیک بدست می آورند و اجرای نظام جانشین پروری در هر سازمانی باعث ایجاد تحول بنیادی در حوزه منابع انسانی می شود.
این موضوع مستلزم وجود عوامل متعددی است که به عنوان زمینه ساز باید در سازمان ها و دستگاه های اجرایی وجود داشته و تقویت شود. جانشین پروری، یک فرایند پویا و مستمر است نه یک هدف ایستا و در دنیای پر رقابت امروزی برای دست یابی به استعدادها، سازمان ها باید دیدگاهی فراتر از جایگزینی ساده نیروی کار داشته باشند. لذا شناسایی و بهره گیری از مدیران شایسته، یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی ورزش کشور برای عبور از شرایط دشوار فردا است.
روز دوشنبه ( دو روز پیش) جلسه تدوین سند نظام مدیریتی حوزه جوانان با حضور محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان، ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع و نماینده سازمان اداری استخدامی برگزار شد. در این جلسه اصلاحات پیش نویس نظام مدیریتی نوین حوزه جوانان براساس شرح وظایف قانونی و ماموریت ها و ساختار موجود و با هماهنگی کامل سازمان اداری و استخدامی انجام شد. تدوین چنین پیش نویسی بدون شک راهگشای نظام مدیرتی نوین در حوزه جوانان خواهد بود اما نکته قابل توجه این است که در وزارت ورزش و جوانان چه اقداماتی قابل توجه و مهمی در راستای استفاده از افراد متخصص و جوان صورت گرفته است که حال بتواند برای سایر دستگاه های اجرایی نسخه یی ارائه کند.
از این رو با توجه به نقش این وزارتخانه در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری