تهران (پانا) - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش مهمترین اقدامات و برنامه های این شورا در سال 98 را تشریح کرد.
مهدی نویدادهم در گفت وگو با پانا درباره این اقدامات گفت: «بعد از تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضرورت عملیاتی کردن این سند، شورای عالی آموزش و پرورش مسئولیت خود را بسترآفرینی حقوقی و قانونی برای اجرای جامع این سند قرار داد. به همین دلیل در اولین گام اصلی ترین کاری که باید انجام می شد، تدوین برنامه های زیرنظام های سند تحول بود.»
او ادامه داد: «همانطور که در مفاد سند تحول اشاره شده است مجموعه آموزش و پرورش به شش بخش یا شش زیرنظام تقسیم شد و اهداف عملیاتی و راهکارهای 131گانه مندرج در سند تحول بین این شش زیرنظام تقسیم شد و هر زیرنظام متکفل تحقق بخشی از راهکارهای مندرج در سند بود.»
نویدادهم گفت: «این زیرنظام ها شامل زیرنظام های مدیریت و راهبری، برنامه درسی و تربیتی، تامین و تربیت منابع انسانی، تامین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات و فناوری و زیرنظام پژوهش و ارزشیابی است.»
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اضافه کرد: «اجرای سند تحول یعنی به جریان افتادن این شش زیرنظام و این شش چرخ دنده هایی اند که باید حرکت می کردند تا آموزش و پرورش را به تحول فرابخوانند. 131راهکار که در سند تحول به صورت مصوب آمده بین این زیرنظام ها توزیع شد و با مدیریت شورای عالی و مشارکت جدی و صمیمی معاونت های آموزش و پرورش و معلمان و مدیران در سطوح مختلف و صاحب نظران تخصصی و موضوعی در هر رشته و موضوع، ما توانستیم این ها را تدوین و در کمیسیون های ذی ربط مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار