در حالی که قبل از سال ۹۹ جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد برگزار شد که به دلیل اختلاف نظر های بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه نرسید، خبر های رسیده حاکی از این است دولت برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران چراغ سبز نشان داده است. در حالی که قبل از سال ۹۹ جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد برگزار شد که به دلیل اختلاف نظر های بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه نرسید، خبر های رسیده حاکی از این است دولت برای تعیین تکلیف دستمزد کارگران چراغ سبز نشان داده است.

قبل از آغاز سال ۹۹ چندین جلسه شورای عالی کار بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران تعیین شد و در نهایت در واپسین روز های سال با برگزاری جلسات طولانی بدون نتیجه پایان و پرونده مزد ۹۹ همچنان باز است.
در روز های قبل نیز زمزمه های از سوی کارفرمایان مبنی بر اینکه دستمزد کارگران فریز شود و پس از پایان کرونا بررسی برای دستمزد سال جاری صورت گیرد شنیده شدکه با واکنش های بسیار زیادی از سوی جامعه کارگری همراه بود. کارگران اعتقاد داشتند مگر هزینه کارگران فریز شده است که دستمزد فریز شود؟
در یکی از روز های هفته قبل نیز یکی از نمایندگان کارگران خطاب به محمد باقر نوبخت بیان کرد که آقای نوبخت به فکر کارگران هم باشید که واکنش نوبخت را به هم داشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابراز شرمندگی نوبخت را به همراه داشت و بیان کرد: « کارگر عزیزی مرا مخاطب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمری بگیران تأمین اجتماعی احساس مسؤولیت نمی کنم؟
خدا می داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»
از سوی دیگر هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در نامه ای خطاب به وزیر کار گفت: با تعیین نشدن دستمزد کارگران در سال ۹۸، کارفرمایان سودجو بهانه پیدا کرده اند و قرارداد کارگران را تمدید نمی کنند و می گویند "تا تعیین تکلیف نمی توانیم اقدامی کنیم". این مسئله به ضرر جامعه کارگری شده است. در حال حاضر هم بحث «فریز مزدی» که از سوی کارفرمایان مطرح شده است مسئله ای بیهوده است چرا که؛ مگر هزینه های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار