طی مرسمی سعید رازانی دادستان سابق مرکز استان لرستان به عنوان بازرس کل این استان معرفی شد.
سرخط اخبار