مغز هنگام یادگیری مهارت تازه چه تغییری می کند؟

زومیت چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲
پژوهشگران نشان داده اند هنگام یادگیری مهارت جدید و تسلط برآن، الگوهای فعالیت عصبی جدیدی در مغز شکل می گیرد.

تسلط بر مهارت جدید (ورزشی، ابزاری، هنری و...) به زمان و آموزش نیاز دارد. هرچند می دانیم مغز سالم می تواند این مهارت ها را یاد بگیرد، چگونگی توسعه ی مغز به منظور ایجاد رفتارهای جدید مرتبط با آن مهارت ناشناخته مانده است. کسب دانش درباره ی مدارهای عصبی پشت صحنه ی این رفتارها ممکن است با ایجاد توانایی بازآموزی کارهای روزمره در افراد دچار آسیب مغزی موجب بهبود کیفیت زندگی آن ها شود.
پژوهشگران نشان داده اند هنگام یادگیری مهارت جدید در بلندمدت، الگوهای جدید فعالیت عصبی در مغز ایجاد می شوند و ارتباط سببی بین این الگوها و قابلیت های رفتاری جدید وجود دارد. نتایج این پژوهش در مجله ی PNAS منتشر شده است. امیلی اوبی ، یکی از پژوهشگران مطالعه گفت:
ما از رابط مغز و کامپیوتر (BCI)  استفاده کردیم که ارتباط مستقیم را بین فعالیت عصبی شرکت کننده و حرکت مکان نمای کامپیوتر ایجاد می کند. هنگامی که میمون های رزوس درحال انجام وظیفه ای بودند که به حرکت مکان نمای کامپیوتر نیاز داشت، توانستیم فعالیت حدود ۹۰ واحد عصبی را در منطقه ی بازویی قشر حرکتی اولیه ی مغز ثبت کنیم.
به منظور بررسی احتمال ایجاد الگوهای جدید فعالیت عصبی هنگام یادگیری، این حیوانات برای یادگیری مهارت جدید تشویق شدند و الگوهای فعالیت عصبی آن ها پس از تسلط بر مهارت جدید با الگوهای قبل از یادگیری مقایسه شد. البته همچون یادگیری بیشتر مهارت های دیگر، این کار نیز به چند جلسه تمرین و آموزش نیاز داشت و این حیوانات پس از یک هفته، نحوه ی کنترل مکان نما را یاد گرفتند.
نتایج بررسی ها نشان می داد الگوهای جدیدی از فعالیت عصبی در مغز آن ها شکل گرفته و این الگوها همان چیزی بود که به میمون ها ...

سرخط اخبار