پس از شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور، استفاده فراگیر از دستکش و ماسک و رهاسازی آن ها معضل بسیار جدی شده است بطوری که در اکثر معابر دستکش ها و ماسک های استفاده شده رها شده اند این در حالیست که این ماسک ها و دستکش های رها شده خود می تواند عامل سرایت این ویروس واگیردار باشند.
عناوین مهم خبری