بررسی چالش های صنعت چای کشور با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد.
سرخط اخبار