گروههای جهادی و بسیج خواهران سپاه ناحیه سراب روزانه صدها دست لباس ایزوله بیمارستانی تولید می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی به همت گروههای جهادی و خواهران بسیجی سراب لباس های ایزوله بیمارستانی و ماسک پس از تولید در اختیار دانشکده علوم پزشکی این شهرستان قرار می گیرد.

سرخط اخبار