عصر امروز چند گروه مختلف رصدی در همدان به استهلال و رصد هلال ماه شوال پرداختند.
عناوین مهم خبری