تصاویری از قو ها در کشور آلمان که به خانه های زمستانی خود مهاجرت می کنند را در این گزارش می بینیم.
سرخط اخبار