هرگاه ماه در حالت بدر به نزدیک ترین فاصلهٔ خود از زمین می رسد درخشان تر و بزرگتر از معمول دیده می شود. پدیدهٔ ماه افروختگی یا اَبَرماه روی می دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می آید.

سرخط اخبار