دبیرکل خانه کارگر نسبت به عدم پرداخت بدهی های سازمان و شرط گذاشتن برای تادیه این بدهی ها هشدار داد و تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان با هر نوع تعلل مقابله خواهند کرد.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: توجه به حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران و نزدیک ۴۵ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه نباید کوچک انگاری شود و ما مجاز نیستیم تحت هیچ عنوان یا به هر دلیل موجه و غیرموجه نسبت به مطالبات محاسبه و نشده سازمان تامین اجتماعی بی توجه باشیم. به واسطه تورم؛ مایملک همه صندوق ها و پس اندازکنندگان تامین اجتماعی به تاراج رفته است و صعود شتابان قیمت ها و نزول غیرقابل توجیه ارزش پول ملی، حکم یغمائی ست که به سفره اکثریت جامعه ۸۰ میلیون نفری ایران زده شده است.
وی افزود: تعجب می کنیم از اینکه طرح هایی نوشته می شود و در مجلس محترم برده می شود (که صد البته مقصد کمک به فقرا و کاهش سطح فقر است) اما در این طرح ها از جیب فقرا نذر فقرا می شود و این امور بی توجه به قوانین مرجع نظیر قانون برنامه اتفاق می افتد. در حالی که دولت جزء کوچکی از بدهی های سازمان تامین اجتماعی را بابت اجرای همانندسازی که مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم بایست در سال آینده تمام شود، آزاد کرده و اکنون که مطابق بودجه سال ۹۹ باید ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ به این موضوع تخصیص یابد (و این جزء کوچکی از بدهی بزرگ دولت به این صندوق است)، متاسفانه از سوی دولت در ارتباط با تعهدی که باید نقدی اجرا کند و باوجود پذیرش سازمان به هر نوع پرداخت نقدی و غیرنقدی، شرط می کند که معادل ۲۰درصد از دین ادا نشده و قانونی به شرطی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار