فرمانداری شهرستان نایین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری های بخش مرکزی و انارک تعداد 5نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ،مصاحبه و گزینش براساس قانون کار به صورت قرارداد معین ودر چارچوب قانون کار بکارگیری می نماید.
سرخط اخبار