سایه سرگردان معضل نبود بهداشت روانی در پیچ و خم جامعه

ایمنا پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۴:۴۲
موفقیت در ایفای نقش های اجتماعی ما برای دست یابی به جامعه و زندگی سالم، بیشتر به سلامت روانی و روند بهداشت روانی خود ما باز می گردد. این سلامت روح و روان به شکلی آینه وار از جامعه به سوی ما و از ما به روابط جمعی و اجتماعی باز می گردد و سلامت یا عدم سلامت جامعه و انسان درون آن را رقم می زند.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، از تعریف و تفسیر سازمان جهانی بهداشت در زمینه بهداشت روانی این گونه برداشت می شود که بهداشت روانی، هرگونه توانایی برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی و جسمی قلمداد می شود. این سازمان معتقد است که بهداشت روانی فقط نبود وجود بیماری و یا عقب ماندگی نیست، بنابراین کسی که احساس ناراحتی نکند از نظر روانی سالم محسوب می شود.
بهداشت روان همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. همچنان که از جسم خود مراقبت می کنیم باید روح خود را نیز مقاومتر کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. این آموزش ها به خصوص برای سلامت روان کودکان و نسل های آینده یک جامعه بسیار حیاتی و حتی ضامن بقا خواهد بود. به روایتی چگونگی عملکرد رفتاری ما در سلامت روابط اجتماعی بسیار قابل اهمیت است و به روایتی دیگر در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهم تر از «بودن یا نبودن» است.
وقتی به دنبال راهکار موفقیت باشیم به یاد مهارت هایی برای زندگی سالم و آرام خواهیم افتاد. مهارت های زندگی عبارتند از مجموعه ای از توانائی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند، این توانائی ها فرد را قادر می سازد که مسئولیت نقش اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها، انتظارات و مشکلات روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل مؤثری روبه رو شود.
انسان و به خصوص کودکان که خاصیت تأثیرپذیری بیشتر دارند در تعاملات حیاتی خود با محیط اجتماعی واجد صفاتی خاص می شوند. مهم ترین تأثیراتی که محیط زندگی بر رفتار به جای می گذارد از طریق احساسات و عواطف است و همین موارد نگرش آدمی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این تأثیرات تغییراتی اساسی را ...