نوشتن یادگاری روی تنه درختان پارک ها باعث خشک شدن این موجودات زنده می شود و چهره زیبای طبیعت به آلودگی بصری تبدیل می شود،گاهی افراد برای ماندگاری و خاطراتشان روی تنه درختان نام خود را حک کرده و یک زخم یادگاری بر تنه درختان ایجاد می کنند.
سرخط اخبار